Risk

Få en överblick över organisationens riskbild. Riskmodulen gör det enkelt att identifiera risker och genomföra riskreducerande åtgärder.

Beställ en demo

  • Användarvänlig design

  • Traditionell process för riskhantering

  • Formulär anpassad till verksamhetens behov

  • Anpassad för ständigt förbättringsarbete

  • Fungerar sömlöst med andra moduler

Utvecklad i samarbete med våra kunder

Riskhanteringsmodulen är utformad i nära samarbete med vår kundportfölj för att skapa ett operativsystem av bästa kvalitet på marknaden. Systemet är utformat för riskkartläggning, riskhantering, riskreducerande arbete och upprättande av handlingsplaner. Modulen följer en traditionell process för riskhantering

  • Identifiering av riskområden
  • Riskanalys
  • Upprättande av handlingsplaner
  • Uppföljning

Dynamiskt arbetsflöde

Modulen underlättar både tidsbegränsat riskarbete och kontinuerligt förbättringsarbete med fasta revisionsintervall. Liksom våra andra moduler är det möjligt att koppla relevanta ärenden eller dokument till riskanalysen genom dynamiska referenser.

Analyser anpassad efter ditt företag.

Risk är ett subjektivt fenomen. Därför kräver arbetet med risk ett standardiserat och systematiskt arbetssätt i en organisation.

Modulen är ett verktyg för att skapa en samlad förståelse för företagets överväganden och förhållningssätt till risk, med tillhörande acceptanskriterier.

Vi erbjuder många olika former och tillvägagångssätt för riskanalyser, såsom ROS, HSE och SJA.