ModulerDokumenter

Dokumentstyringsverktøyet sørger for at virksomhetens styrende dokumentasjon utarbeides, vurderes, godkjennes, oppdateres med full sporbarhet og historikk. Systemet tilfredstiller de krav som stilles i eksempelvis ISO 9001:2015

Avvik og forbedring

Avviksmodulen er et viktig verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid. Ved å registrere og følge opp avvik og andre uønskede hendelser kan det forhindre fremtidige hendelser og effektivisere virksomheten.

Risikoanalyser

Risikomodulen gjør det enkelt å kartlegge og vurdere farer, samt iverksette risikoreduserende tiltak. Få oversikt over organisasjonens risikobilde. Modulen gjør det enkelt å fremme en risikobasert tilnærming til arbeid og effektivisering av drift.

Revisjoner

Gjennomfør revisjoner, registrer funn og sett opp en handlingsplan. Revisjonsmodulen har interne revisjoner, eksterne revisjoner og vernerunde, hvor du enkelt får ut ferdige rapporter som beskriver hele revisjonen, handlingsplanen og tiltak som er gjennomført.

Handlingsplan

Handlingsplanmodulen gjør det enkelt å få en oversikt over hva som skal gjøres, etablere tiltak og sikre at ting blir fulgt opp og gjennomført. Få kontroll og oversikt, sikre at planlagte aktiviteter har fremgang og blir gjennomført.

GDPR

Virksomheter skal ha en systematisk og bevisst tilnærming for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket. Modulen er lett å bruke, hvor systemer som inneholder personopplysninger vurderes i henhold til kriteriene gitt av Datatilsynet.

Personvernbrudd og innsynsbegjæring

Modulen for personvernbrudd og innsynsbegjæring er designet for å håndtere hendelser og forespørsler tilknyttet personvern på en systematisk og effektiv måte

Avtaler

Avtalemodulen er designet som et avtaleregister. Den gir deg informasjon om hvilke avtaler bedriften har, med tilhørende vilkår og løpetid gjennom en systematisk visning. Det gis også varsel i god tid før avtalen er i ferd med å utløpe.

Årskalender og årshjul

Få en oversiktlig visning av virksomhetens planer. Årshjulet er designet for å vise hendelser som gjentas hvert år, hvor det enkelt sendes ut varslinger om aktiviteter til deltagere. Kalendere kan tilpasses og sammenstilles, slik at hver medarbeider får en oversikt over relevante hendelser og aktiviteter.

SJA og andre

Sikker-Jobb-Analyse er en systematisk bevisstgjøring og analyse som gjøres i forkant av en spesifikk arbeidsoppgave. Gjør SJA enkelt og effektivt gjennom modulen eller i appen.

Brann og beredskap

Brann og beredskap modulen innholder virksomheten sin brannbok, gjennomføring brannvernerunder og behandling av uforutsette hendelser på en systematisk måte. Det er også mulig å gjennomføre brann- og beredskapøvelser.

Endringskontroll

Få kontroll over endringer i produksjon og prosess. Gjør forslag til endring, analyser risikoen ved endringen, planlegg tiltak for å gjennomføre endringen, konkluder med en ferdiggenerert rapport.

Kompetanse

Få oversikt over medarbeideres kurs bakgrunn og cv utskrift. Kartlegg medarbeideres kompetanse, kvalifikasjoner og få varsling når kompetansen må fornyes.

Enterprisevarsling

Registrer arbeidshindringer og krav til endring i prosjekt, få effektiv saksbehandling på en systematisk måte.

Klager

Kundeklager gjort enkelt gjennom et skjema forbrukeren kan fylle ut direkte på deres hjemmeside. Gjør det enkelt å få tilbakemelding og sikre at kundeklager blir tatt tak i!

Reklamasjoner

Gjør det enkelt å ha oversikt over reklamasjoner, og sikre effektiv og ryddig saksbehandling av reklamasjonen.

Utstyr

Utstyrsmodulen er designet for å få oversikt over ulike grupper med utstyr, knytte relevant informasjon mot utstyret og få varsel om planlagt vedlikehold. Den kan også brukes for plassering, kostnader og avvik knytte til utstyret.

HMS

HMS-pakken gir enkel dokumentstyring med HMS-håndboken din på web, avviksmodul, vernerunder og årshjul. HMS-pakken kan også utvides med revisjoner, utvidet stoffkartotek, Sikker Jobb-analyse og full dokumentstyring mm.